catholic churchCATHOLIC CHURCH
Saturday  6pm Vigil
Sundays   2nd and 4th  at 7.30am
St Patrick’s Parish,
Sheridan Street  www.stpatricksgundagai.com.au

 

 

 anglican churchANGLICAN CHURCH
St Johns Gundagai Sunday 9am
Cnr Otway & Punch Street
St James Sth Gundagai Sunday 5pm
Cnr Luke & Eagle Streets
St Pauls Nangus 2nd & 4th Sundays 9am
6944 1063      anggundagai@bigpond.com

 

gundagai baptist church
BAPTIST CHURCH
Sundays  9.30am
Gundagai Baptist Church
Punch Street  Gundagai
www.gundagaibaptistchurch.org.au